Golden Sesame

Sunflower Seeds
December 2, 2020
White Sesame
December 2, 2020

Botanical Name:  Sesamum indicum

Deutsch: Goldene Sesam

Français: Sésame d’or

Dutch: Gouden Sesam

Español: Sésamo dorado

Form:

  • Golden seeds

Harvest Period:  August

Availability: All year round

Packaging: per client’s request